خطرات شناخته شده

خطرات شناخته شده – Above Ground Risk

خطرات غیر قابل سنجش که می‌تواند بطور منفی بر یک پروژه یا سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. خطرات شناخته شده عموماً در صنعت انرژی برای اشاره به خطرات غیر فنی مانند مسائل محیط زیستی و قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بطور کلی‌تر، خطرات شناخته شده اشاره به طیف گسترده‌ای از خطرات تا حدودی مبهم از قبیل ریسک سیاسی، ریسک شرکت‌های بزرگ، امنیت و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که تعیین کمیت تاثیر آنها بسیار سخت و دشوار است، اما اگر یک یا تعدادی از این خطرات به تهدیدی مهم تبدیل شود، می‌تواند از اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

تشریح “خطرات شناخته شده”

خطرات شناخته شده همچنین ممکن است شامل تعدادی از خطراتی شود که کمتر به آنها توجه شده است، مانند فساد، رشوه و تضاد منافع. شدت و سطح خطرات شناخته شده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کشورهای دارای سیاست‌های طرفداری و پشتیبانی از کسب و کار، حاکمیت قوی و سیستم های حقوقی کارآمد ممکن است نسبت به دیگر کشورهایی که دارای این خصوصیات نیستند، سطح پایین‌تری از خطرات شناخته شده را تجربه کنند.