دوره عمر فیزیکی مطلق

تعریف دوره عمر فیزیکی مطلق – Absolute Physical Life

مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک دارایی (عمدتا دارایی فیزیکی) بطور کامل مستهلک شود، یعنی در واقع دیگر هیچ استفاده و کاربردی نداشته باشد. دوره عمر فیزیکی مطلق اغلب زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که شرکت‌ها قصد خرید دارایی داشته باشند. این معیار عموماً در ارتباط با آن دسته از دارایی‌هایی است که ریسک منسوخ شدن از لحاظ فنی در آنها پایین است.

 

تشریح دوره عمر فیزیکی مطلق

در نگاهی به طول عمر یک دارایی، مردم اغلب دارای دیدگاه‌های متضادی هستند. به عنوان مثال، اجازه دهید در این رابطه تصمیم یک مدیر را برای خرید کامپیوترهای جدید برای کسب و کار خودش بررسی کنیم. مدیر مورد نظر ممکن است تصمیم بگیرد که تصمیم خرید خودش را بر اساس مدت زمانی قرار دهد که طول می‌کشد تا کامپیوترها بر اساس استانداردهای مرسوم منسوخ شوند. از طرف دیگر، اگر این مدیر هیچ نگرانی از داشتن فناوری قدیمی نداشته باشد، ممکن است تنها دوره عمر فیزیکی مطلق کامپیوترها را مد نظر قرار دهد که طبیعتاً بسیار طولانی‌تر است.