شاخص عمق مطلق

تعریف شاخص عمق مطلق – Absolute Breadth IndexABI

یک شاخص یا نشانگر بازار است که برای مشخص کردن سطوح نوسانات در بازار بدون لحاظ کردن عامل قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص با استفاده از محاسبه ارزش مطلق تفاوت موجود بین تعداد عوامل پیش رونده و تعداد عوامل کاهنده بدست می‌آید. عموماً، اعداد بزرگ در این شاخص نشان دهنده افزایش نوسانات است که می‌تواند به معنای تغییرات قابل توجه در قیمت‌های سهام در هفته‌های پیش رو باشد.

 

تشریح ” تعریف شاخص عمق مطلق”

این ابزار به عنوان یک شاخص عمق، طبقه‌بندی شده است؛ چرا که ارزش‌های پیش برنده یا کاهنده تنها ارزش‌هایی هستند که موجب ایجاد آن می‌شوند. این شاخص برای هر بورس یا یک زیر مجموعه از بورس قابل محاسبه می‌باشد، اما بطور سنتی بورس اوراق بهادار نیویورک به عنوان استانداردی برای آن پذیرفته شده است.