صاحبخانه غایب

تعریف صاحبخانه غایب – Absentee Landlord

یک فرد یا موجودیت حقیقی که یک ملک را به طرف دیگری اجاره می‌دهد، اما خودش در آن ساختمان و محوطه زندگی نمی‌کند. یک صاحبخانه غایب می‌تواند هر شخص یا موجودیت از یک سرمایه گذار بومی گرفته تا مجموعه‌ای از چند شرکت (هلدینگ) در خارج از کشور باشد. صرفنظر از اندازه عملیات آنها، صاحبخانه‌های غایب عموماً در پی تولید درآمد اجاره از منبع دارایی‌های خود هستند. صاحبخانه‌های غایب با دارایی‌های قابل توجه اغلب شرکت‌های مدیریتی را برای حفظ و نگهداری املاک خود و جمع آوری پرداخت‌های اجاره به استخدام می‌گیرند.

 

تشریح صاحبخانه غایب

صاحبخانه‌های غایب برای املاک تجاری و حتی غیر تجاری، بجای امری استثناء، یک هنجار و قاعده عادی در نظر گرفته می‌شوند. در این رابطه اندازه ملک یا دارایی‌های صاحبخانه غایب اهمیتی ندارد، ولی عموماً به افرادی اطلاق می‌شود که املاک بسیار زیادی دارند که به این امر اختصاص یافته است. یک صاحبخانه غایب ممکن است دیدگاهی بلند مدت نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش املاک داشته باشد و درآمد اجاره بصورت مداوم بیشتر از افزایش سرمایه برای وی اهمیت داشته باشد یا هدف اصلی وی از سرمایه‌گذاری باشد.