غیبت غیر مجاز

تعریف غیبت غیر مجاز – Absenteeism

عبارتست از عدم حضور همیشگی یک کارمند در شغل خودش. دلایل ممکن برای غیبت غیر مجاز می‌تواند شامل عدم رضایت از شغل، مسائل شخصی جاری و ادامه‌دار و همچنین مشکلات پزشکی مزمن باشد. صرفنظر از دلیل آن، یک کارمند یا کارگر با داشتن الگویی ثابت از غیبت ممکن است اعتبار و وضعیت اشتغال خودش را به خطر بیندازد. با این وجود، برخی از انواع غیبت از شغل مورد حمایت قانون قرار بوده و نمی‌تواند زمینه‌ای را برای ترک شغل یا همکاری ایجاد کند.

تشریح غیبت غیر مجاز

شرکت ها عموماً انتظار دارند که کارکنان آنها برخی از ایام کاری را در طی هر سال به دلیل تعطیلات، بیماری و مسائل/مسئولیت‌های شخصی غیبت کنند یا از دست بدهند، اما زمانی که کارمند یا کارگر مورد نظر بصورت مکرر یا غیرمنتظره از حضور در محل امتناع می‌کند، خصوصاً زمانی که این غیبت مشمول پرداخت حقوق هم باشد، مسئله غیبت برای شرکت مورد نظر تبدیل به یک مشکل می‌شود. در حالی که مرخصی از کارافتادگی، شرکت کردن به عنوان شاهد یا هیئت منصفه در دادگاه و همچنین رعایت تعطیلات مذهبی همگی دلایلی قانونی برای یک کارمند برای غیبت از کار است، برخی از کارمندان از این قوانین سوء استفاده کرده تا زمانی را بدون دلیل از کار غیبت کنند که هزینه‌های غیرمنصفانه‌ای را به کارفرما تحمیل می‌کند.