فراوانی مطلق

تعریف فراوانی مطلق – Absolute Frequency

یک اصطلاح آماری است که تعداد مجموع کوشش‌ها یا مشاهدات در یک فاصله زمانی معین را توصیف می‌کند. این فاصله‌های زمانی با هر اندازه‌ای می‌توانند باشند، اما باید دو به دو ناسازگار و کامل و جامع باشند و همچنین اطلاعات آنها باید گروه‌بندی شده باشند.

 

تشریح “فراوانی مطلق”

فراوانی مطلق بطور ساده عبارت از تعداد مشاهدات یا کوشش‌ها در یک دامنه مشخص شده است. به عنوان مثال، فرض کنید مجموعه‌ای از اطلاعات گروه بندی شده برای درصد بازده یک سهم مشخص وجود دارد که از کمترین به بیشترین مرتب شده است. اگر 56 مشاهده بین دامنه 5 تا 7 درصد وجود داشته باشد، آنگاه فراوانی مطلق این مجموعه برابر با 56 است.