فساد غیر‌طبیعی

تعریف فساد غیر طبیعی – Abnormal Spoilage

ضایع کردن یا خراب کردن موجودی کالا در حدی فراتر از چیزی که از یک فرایند عادی کسب و کار انتظار می‌رود، تحت عنوان فساد غیر‌طبیعی شناخته می‌شود. فساد غیر‌طبیعی می‌تواند در نتیجه ماشین آلات شکسته و خراب یا عملیات ناکارآمد ایجاد شود و البته تا حدودی قابل پیشگیری در نظر گرفته می‌شود. در حوزه حسابداری، فساد غیر طبیعی تحت عنوان یک رقم و بخش جداگانه در نظر گرفته می‌شود و تحت عنوان افت یا استهلاک بر اثر فساد غیر‌طبیعی شناخته می‌شود.

 

تشریح فساد غیرطبیعی

فساد مواد اغلب در طی فرایند بازرسی و کنترل کیفیت شناسایی می‌شود. در فرایند تعیین هزینه بر اساس هر عملیات یا تولید هر محصول، فساد یا صایع شدن را می‌توان به هر عملیات خاص یا مجموعه‌ای عملیات مرتبط دانست یا می‌توان ضایع شدن را به تمام عملیات مرتبط با تولید به عنوان بخشی از هزینه سربار کلی مرتبط کرد.