مالکیت مطلق

مالکیت مطلق – Absolute Title

مالکیت مطلق عبارت است از مالکیت نسبت به یک ملک که فاقد بدهی یا هرگونه نقص و عیب باشد. مالکیت مطلق حق صریح مالکیت را به یک مالک یا دارنده اعطا می‌کند و توسط هیچ کس دیگری قابل مناقشه یا به چالش کشیده شدن نیست. این نوع از مالکیت در برابر انواع مالکیت با حق رهن، دارای پیوست یا قضاوت و داوری علیه آنها می‌باشد و تحت عنوان مالکیت کامل هم شناخته می‌شود.

 

تشریح مالکیت مطلق

یک تحقیق و بررسی در رابطه با ادعاهای مطرح برای یک مالکیت اغلب منجر به یافتن هرگونه مشکل یا معارضت در رابطه با مالکیت یک ملک می‌شود. زمانی که شخصی قصد خرید و سرمایه‌گذاری در یک ملک را دارد، انجام چنین تحقیق و بررسی که از طریق اداران ثبت اسناد صورت می‌پذیرد، با ارزش تلقی می‌شود.