معافیت مالیاتی غیر قانونی

تعریف معافیت مالیاتی غیر قانونی – Abusive Tax Shelter

معافیت مالیاتی غیرقانونی یک طرح سرمایه‌گذاری است که ادعا کاهش مالیات بر درآمد بدون تغییر ارزش درآمد یا دارایی‌های کاربر را دارد. معافیت‌های مالیاتی غیرقانونی هیچ هدف اقتصادی غیر از کاهش بدهی مالیاتی دولتی یا فدرالی در زمان اظهار ندارد. این طرح‌ها و کانال‌ها اغلب از طریق تولیت یا بخش‌های مدیریت مالی یا شراکت در مالکیت به منظور اجتناب از مالیات شکل می‌گیرند.

 

تشریح “معافیت مالیاتی غیر قانونی”

افرادی که در معافیت مالیاتی غیر قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند ممکن است توسط دفتر خدمات درآمد داخلی (IRS) جریمه شوند. عموماً، زمانی که دفتر خدمات درآمد داخلی به این نتیجه برسد که شخصی از طرح‌های اینچنینی استفاده کرده است، شخص مورد نظر باید مالیات تعیین شده را با بهره تعلق گرفته به آن بازگرداند.

به منظور کمک به پرداخت کنندگان مالیات برای شناسایی طرح‌های بالقوه اینچنینی، دفتر خدمات درآمد داخلی فهرستی از معاملات و شرح مذاکرات را منتشر کرده است که تحت عنوان معافیات مالیاتی غیر قانونی شناخته می‌شوند. اگر یک معافیات مالیاتی شبیه به یکی از موارد فهرست شده باشد، غیرقانونی در نظر گرفته شده و کاربران آن ممکن است با جریمه‌هایی روبرو شوند.