معافیت مالیاتی

تعریف معافیات مالیاتی – Tax Shelter

معافیت مالیاتی یک روش قانونی به حداقل رساندن یا کاهش دادن درآمد مشمول مالیات یک سرمایه‌گذار و در نتیجه کاهش پیدا کردن بدهی مالیاتی وی است. معافیت مالیاتی می‌تواند از انواع مختلف سرمایه‌گذاری تا حساب‌های سرمایه‌گذاری را شامل شود که برخی تمهیدات مالیاتی را برای فعالیت‌ها و معاملاتی فراهم می‌آورد که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات می‌شود. معمول‌ترین نوع معافیت مالیاتی طرح حمایت از کارفرما موسوم به طرح 401 در نظام مالیاتی آمریکا است.

 

تشریح معافیت مالیاتی

مسئولان مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی را به شدت زیر نظر دارند. اگر یک سرمایه‌گذاری خاص تنها با هدف اجتناب یا طفره رفتن از پرداخت مالیات انجام شده باشد، فرد سرمایه‌گذار می‌تواند مجبور به پرداخت مالیات‌های اضافی همراه با جریمه‌های مرتبط با آن شود. به حداقل رساندن مالیات (که تحت عنوان اجتناب از مالیات هم از آن یاد می‌شود)، یک روش کاملاً قانونی برای به حداقل رساندن درآمد مشمول مالیات و همچنین کاهش مالیات قابل پرداخت است. این مفهوم را نباید با مفهوم فرار از پرداخت مالیات که عبارت از اجتناب غیر قانونی از پرداخت مالیات از طریق ارائه اطلاعات نادرست یا روش‌های مشابه است، اشتباه بگیریم.