واگذاری

تعریف واگذاری – Abandonment

واگذاری به معنای رها کردن یک ادعا نسبت به چیزی، یا علاقه داشتن به یک دارایی خاص است. در بحث اوراق بهادار، واگذاری به معنای انصراف مجاز از یک قرارداد آتی است که با هدف خرید اوراق بهادار قابل تحویل و تسلیم برقرار شده است. در برخی از موارد اجرای یک اختیار معامله ممکن است سودآور یا ارزنده نباشد، بنابراین خریدار آن اختیار معامله اجازه می‌دهد تا آن اختیار بدون اجرا شدن منقضی شود.

 

تشریح “واگذاری”

یک اختیار واگذاری در قرارداد به هر یک از طرفین قرارداد این اجازه را می‌دهد تا پیش از عمل به تعهدات قرارداد، آن را رها کنند. در این حالت هیچ یک از طرفین متحمل جریمه‌ای برای کنار کشیدن از قرارداد نمی‌شوند. به عنوان مثال، زمانی که یک کارگر از یک قرارداد استخدامی شامل بند واگذاری -بند رهایی- کنار می‌کشد، فرد مستخدم یا کارفرما نمی‌تواند نسبت به استعفا و عقب رفتن وی اعتراضی داشته باشد.

 

واگذاری دارایی‌های کسب و کار – Abandonment of Business Asset

واگذاری دارایی‌های یک کسب و کار نیازمند ممیزی و بررسی اصل و فرع برای حذف دارایی در صورتهای مالی این شرکت است. واگذاری لزوماً منجر به زیانی می‌شود که بر درآمد خالص شرکت تاثیرگذار بوده و بر روی صورت شرح درآمد شرکت گزارش شده است. اگر برای تهیه صورت جریان نقدی از روش غیر مستقیم استفاده شود، بخش مرتبط با جریان‌های نقدی که توسط فعالیت‌های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار گرفته است، فعالیت‌های غیر‌نقدی مرتبط را که بر درآمد خالص تاثیرگذار بوده اند، نشان می‌دهد و زیان حاصل شده در اثر واگذاری دارایی به عنوان یک تعدیل در آن بخش وارد می شود.

 

بند واگذاری – Abandonment Clause

بند واگذاری ممکن است در واقع بخشی از یک قرارداد بیمه باشد که به مالک قرارداد اجازه می‌دهد تا در ضمن دریافت تمامی تعهدات بیمه، ملک خسارت دیده را واگذار کند. تحت این شرایط، بیمه مالک اموال رها شده شناخته می‌شود. چنین بند و تبصره‌هایی در بیمه نامه‌های اموال دریایی برای املاکی که با خطرات بزرگ‌تری از قبیل سیل یا دیگر بلایا روبرو باشند، امری عادی تلقی می‌شوند. بیمه شدگان زمانی که ببینند ترمیم کردن یا تعمیر کردن ملک هزینه‌ای بیشتر از ارزش ملک را طلب می‌کند یا صدمه وارد شده موجب خسارتی بسیار زیاد و غیر قابل جبران شده است، از این بند استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که یک قایق در دریا گم می‌شود، بازیابی قایق مورد نظر نسبت به عایدات بیمه، هزینه‌ای بیشتر از جایگزین کردن آن را بر بیمه شده تحمیل می‌کند.

 

رهایی و نجات(بازیابی) – Abandonment and Salavge

رهایی و نجات شامل انصراف یک طرف از یک دارایی و ادعای یک طرف دیگر نسبت به حقوق آن دارایی است. بندی از قرارداد که اِعمال این امر را مجاز می‌شمارد، عموماً در قراردادهای بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مالکی یک دارایی یا ملک بیمه شده را رها کند، شرکت بیمه ممکن است به حق، ادعای تصرف آن را به منظور نجات و بازیابی داشته باشد. مالک اصلی باید بصورت مکتوب قصد خود را مبنی بر رها کردن و واگذاری دارایی یا ملک اعلام کند. به عنوان مثال، اگر مالک یک صاحب خانه، خانه خودش را به دلیل خسارت زیاد وارد شده بر اثر سیل رها کند، این مالک باید یک اعلان کتبی مبنی بر رها کردن خانه از روی عمد و قصد به شرکت بیمه تسلیم کند. در این حالت شرکت بیمه ادعای مالکیت خود بر خانه را اعلام کرده و برای فروش آن تلاش می‌کند. از آنجایی که عموماً فرایند رهایی و نجات برای طرف نجات دهنده سودآور است، معمولاً طرف‌های متعددی ممکن است نسبت به آن ملک یا دارایی مدعی شوند.