خطرات شناخته شده – Above Ground Risk خطرات غیر قابل سنجش که می‌تواند بطور منفی بر یک پروژه یا سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. خطرات شناخته شده عموماً در صنعت انرژی برای اشاره به خطرات غیر فنی مانند مسائل محیط زیستی و قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بطور کلی‌تر، خطرات شناخته شده اشاره به طیف گسترده‌ای از خطرات تا حدودی مبهم از قبیل ریسک سیاسی، ریسک شرکت‌های بزرگ، امنیت و حاکمیت شرکتی اشاره……

تعریف خلاصه درخواست ثبت دارو جدید – ANDS خلاصه درخواست ثبت دارو جدید، یک درخواست کتبی به وزارت بهداشت کانادا برای دریافت تائید بازاریابی و فروش یک داروی ژنریک است. پیش از آنکه بتوانیم برای یک دارو ژنریک در کشور کانادا هرگونه فعالیت بازاریابی و فروش انجام دهیم، خلاصه درخواست ثبت آن ابتدا باید توسط وزارت بهداشت کانادا، که بخشی دولتی و زیر نظر دولت فدرال بوده و مسئول خدمات درمانی……