تعریف درصد رشد مطلق – Absolute Percentage Growth درصد رشد مطلق عبارت است از یک افزایش در ارزش یک دارایی یا حساب که از لحاظ درصد بیان شده باشد. درصد رشد مطلق بیان می‌دارد که افزایش ارزش بصورت مستقل ابراز می‌شود و ارتباطی با یک دارایی یا معیار دیگر ندارد. عبارت “درصد رشد مطلق” ممکن است تا حدودی موجب سردرگمی شود، چرا که واژه “مطلق” اشاره به مجموع کاهش یا افزایش……

تعریف دوره عمر فیزیکی مطلق – Absolute Physical Life مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک دارایی (عمدتا دارایی فیزیکی) بطور کامل مستهلک شود، یعنی در واقع دیگر هیچ استفاده و کاربردی نداشته باشد. دوره عمر فیزیکی مطلق اغلب زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که شرکت‌ها قصد خرید دارایی داشته باشند. این معیار عموماً در ارتباط با آن دسته از دارایی‌هایی است که ریسک منسوخ شدن از لحاظ فنی در آنها پایین……