تعریف صاحبخانه غایب – Absentee Landlord یک فرد یا موجودیت حقیقی که یک ملک را به طرف دیگری اجاره می‌دهد، اما خودش در آن ساختمان و محوطه زندگی نمی‌کند. یک صاحبخانه غایب می‌تواند هر شخص یا موجودیت از یک سرمایه گذار بومی گرفته تا مجموعه‌ای از چند شرکت (هلدینگ) در خارج از کشور باشد. صرفنظر از اندازه عملیات آنها، صاحبخانه‌های غایب عموماً در پی تولید درآمد اجاره از منبع دارایی‌های خود……