تعریف فراوانی مطلق – Absolute Frequency یک اصطلاح آماری است که تعداد مجموع کوشش‌ها یا مشاهدات در یک فاصله زمانی معین را توصیف می‌کند. این فاصله‌های زمانی با هر اندازه‌ای می‌توانند باشند، اما باید دو به دو ناسازگار و کامل و جامع باشند و همچنین اطلاعات آنها باید گروه‌بندی شده باشند.   تشریح “فراوانی مطلق” فراوانی مطلق بطور ساده عبارت از تعداد مشاهدات یا کوشش‌ها در یک دامنه مشخص شده است.……

تعریف فساد غیر طبیعی – Abnormal Spoilage ضایع کردن یا خراب کردن موجودی کالا در حدی فراتر از چیزی که از یک فرایند عادی کسب و کار انتظار می‌رود، تحت عنوان فساد غیر‌طبیعی شناخته می‌شود. فساد غیر‌طبیعی می‌تواند در نتیجه ماشین آلات شکسته و خراب یا عملیات ناکارآمد ایجاد شود و البته تا حدودی قابل پیشگیری در نظر گرفته می‌شود. در حوزه حسابداری، فساد غیر طبیعی تحت عنوان یک رقم و……