مالکیت مطلق – Absolute Title مالکیت مطلق عبارت است از مالکیت نسبت به یک ملک که فاقد بدهی یا هرگونه نقص و عیب باشد. مالکیت مطلق حق صریح مالکیت را به یک مالک یا دارنده اعطا می‌کند و توسط هیچ کس دیگری قابل مناقشه یا به چالش کشیده شدن نیست. این نوع از مالکیت در برابر انواع مالکیت با حق رهن، دارای پیوست یا قضاوت و داوری علیه آنها می‌باشد و……

مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی – Abnormal Earnings Valuation Model مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی، یک روش تعیین ارزش یک شرکت است که مبتنی بر ارزش دفتری و درآمدهای شرکت می‌باشد. این مدل که از آن تحت عنوان مدل درآمد باقی مانده هم یاد می‌کنند به این موضوع توجه می‌کند که آیا تصمیمات مدیریت سازمان منجر به عملکرد بهتر یا بدتر سازمان نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده می‌شود یا خیر؟ این……

تعریف معافیات مالیاتی – Tax Shelter معافیت مالیاتی یک روش قانونی به حداقل رساندن یا کاهش دادن درآمد مشمول مالیات یک سرمایه‌گذار و در نتیجه کاهش پیدا کردن بدهی مالیاتی وی است. معافیت مالیاتی می‌تواند از انواع مختلف سرمایه‌گذاری تا حساب‌های سرمایه‌گذاری را شامل شود که برخی تمهیدات مالیاتی را برای فعالیت‌ها و معاملاتی فراهم می‌آورد که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات می‌شود. معمول‌ترین نوع معافیت مالیاتی طرح حمایت از کارفرما……

تعریف معافیت مالیاتی غیر قانونی – Abusive Tax Shelter معافیت مالیاتی غیرقانونی یک طرح سرمایه‌گذاری است که ادعا کاهش مالیات بر درآمد بدون تغییر ارزش درآمد یا دارایی‌های کاربر را دارد. معافیت‌های مالیاتی غیرقانونی هیچ هدف اقتصادی غیر از کاهش بدهی مالیاتی دولتی یا فدرالی در زمان اظهار ندارد. این طرح‌ها و کانال‌ها اغلب از طریق تولیت یا بخش‌های مدیریت مالی یا شراکت در مالکیت به منظور اجتناب از مالیات شکل……