تعریف واگذاری – Abandonment واگذاری به معنای رها کردن یک ادعا نسبت به چیزی، یا علاقه داشتن به یک دارایی خاص است. در بحث اوراق بهادار، واگذاری به معنای انصراف مجاز از یک قرارداد آتی است که با هدف خرید اوراق بهادار قابل تحویل و تسلیم برقرار شده است. در برخی از موارد اجرای یک اختیار معامله ممکن است سودآور یا ارزنده نباشد، بنابراین خریدار آن اختیار معامله اجازه می‌دهد تا……