بازده مورد نیاز برای پوشش دادن ضرر ناشی از اشتباه در سرمایه گذاری

زمانی که به بازده مورد نیاز برای رسیدن به نقطه سر به سر پس از یک سرمایه گذاری اشتباه
در بازارهای مالی توجه می کنیم، محاسبات ریاضی و آماری بخوبی به این مهم اشاره دارد که
خسارت ناشی از این ضرر چه خسرانی برای سبد سرمایه گذاری شما به بار می آورد. بازده
مورد نیاز زمانی دلهره آورتر می شود که می بینیم بازارها اصولا با سرعت زیاد سقوط می کنند و
خیلی آهسته حرکت صعودی را در پیش می گیرند. با این وجود، نتایج بلند مدت تاریخی در این
زمینه از اصلاح بازارهای نزولی همواره با جستجویی ساده در اختیار قرار دارند.

محاسبه درصدها

نکته مهم در زمان محاسبه درصد بازده این است که محاسبه ها همیشه از نقطه آغاز به سمت
نقطه پایانی باید حرکت کند، یعنی دارایی فعلی شما در ابتدای هر محاسبه باید مد نظر قرار
بگیرد و نه دارایی اولیه شما قبل از متحمل ضرر شدن! به عنوان مثال، اگر یک سرمایه گذاری یک
میلیون تومانی انجام داده باشید و 10% سود کسب کنید، ارزش دارایی شما به یک میلیون صد
هزار توامن می رسد. یعنی 10% را بر اساس دارایی اولیه که در اینجا یک میلیون تومان بوده
است حساب می کنیم. اما اگر در اینجا به جای 10% سود با 10% ضرر سر و کار داشتیم، از
آنجائیکه 10% ضرر به معنای نیاز به صد هزار تومان تا برگشت به دارایی اولیه است، 10 تقسیم
بر 90 ما را به عدد 11.1% می رساند، یعنی سود ما برای جبران ضرر باید 11.1% دارایی اولیه
ما، در این مورد نهصد هزار تومان است.

سرمایه گذاری

دشواری بسیار در جبران ضررهای بزرگ

محاسبات ریاضی نشان می دهد که هر قدر ضرر ناشی از سرمایه گذاری اشتباه بزرگتر و بیشتر
باشد، بازده مورد نیاز برای جبران آن ضرر وارد شده هم با نرخ سریعتری افزایش پیدا می کند. به
عبارتی یک ضرر 10 درصدی نیازمند یک سود 11 درصدی برای پوشش دادن و رسیدن به نقطه
آغازین است. حال این ضرر را به 25% افزایش دهید، می بینید که برای پوشش آن نیازمند یک
سود 33 درصدی برای رسیدن به نقطه سر به سر هستید. همچنین یک ضرر 50 درصدی نیازمند
یک سود 100 درصدی و یک ضرر 80 درصدی نیازمند یک سود 400 درصدی برای رسیدن به نقطه
آغازین است.

ضررهای خود را کنترل کنید

چیزی که محاسبات آماری و ریاضی بازارها به ما نشان می دهد این است که همواره
سرمایه‌گذاران باید دقت و توجه زیادی به محافظت از خود و سرمایه خود در ضررهای بزرگ داشته
باشند. تعیین کردن حد ضررهای ذهنی یا مبتنی بر ساختارهای معاملاتی برای متوقف کردن ضرر
در زمان رسیدن به حدی مشخص از ضرر در صورت ادامه داشتن روند نزولی بازار ثمرات بسیار
زیادی خواهد داشت. شاید پذیرش ضرر و خارج شدن از یک معامله ضرر ده سخت باشد، اما
مطمئنا خرید مجدد آن در قیمتی پایین تر بسیار شیرین تر است.

تهیه شده در گروه تامین محتوا مدرسه موفقیت کار برای زندگی
محمد رضا گل آقایی

نوشتن دیدگاه