تگ

والدین بیشعور

فصل بیست و دوم: فرزندان والدین بیشعور

  " تا زمانی که معلم کودکستان، مرا برای اولین بار در عمرم به اسم " کوین" صدا نزده بود، نمی‌دانستم که اسمم " اوهوی گوساله" نیست". کوین،فرزند والدینی بیشعور   از نظر تاریخی شاید  مظلوم ترین گروهی که تاکنون قربانی بیشعورها شده اند،  …