امین کردی

تو کلاس های دکتر به توانایهای که داشتم و نمیدونستم. یا نمیدونستم چطور ازشون استفاده کنم پی بردم
چرخه درست مالی چرخه درست زندگی رو یاد گرفتم
به کمک دکتر ماجد تونستم چیزیو که برای بدست آوردنش تلاش میکردم و فراموش کرده بودم دوباره به یاد بیارم و برای بدست آوردنش تلاش کنم با برنامه ریزی زندگی که دکتر به من یاد دادن
نقل از یک نقاش:
میگفت زمان خیلی قدیم برای نقاش شدن یک عمر طول میکشید.
اما از زمانی که فننون نقاشی و کسانی که یک عمر تلاش کردنو به افراد بعد یاد دادند یاد گیری نقاشی به ۲سال کاهش یافت
(از دکتر ماجد استاد خوبمون ممنونم که حاصل یک عمر تجربیات مالی و زندگی خودشونو به ما یاد دادن تا ما مجبور نباشیم تجربه را دوباره تجربه کنیم
و راه بهتر زندگی کردنمونو کوتاه کردن .)
سپاس استاد