مهرداد باقی

مطالب ارائه شده در مهندسی ذهن و باورها کاملا تاثیر گذار بوده است از نظر مالی هم پیشرفت داشته ام البته میدونم که باید بسیار بیشتر تمرین کنم.
برای من مطالب مهندسی ذهن و قسمت مدیرت سرمایه بسیار عالی و پرکاربرد بود.

قبلی

جعفری