نرگس

با عرض سلام
دوره موفقيت دوره اى بود كه صحه گذاشت بر أفكارم و تونستم به ثروتمند شدن ايمان آورم تا قبل از اين دوره اگر به اندوختن ١٠٠ تومان فكر ميكردم ان را دال بر گدابازى ميدونستم ولى اكنون فراگرفته ام كه چگونه بر اندوخته ام اهرم داده و از ان در اينده اى نه چندان دور بهره ببرم. اميدوارم در ادامه ى اين دوره بتوانم انچه را اندوختم در عرصه ى عمل اورده تا باشد كه بتوانم اطرافيانم را نيز از ان بهره مند كنم.??